“ น.ส. แม้นมาศ อติสุธาโภชน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,697 15,697 15,697
%การถือ 0.92% 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 22,651 18,051 18,051
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3