“ บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AYUD ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 10-03-2563 30-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 32,862 32,862 32,862
%การถือ 8.54% 8.44% 8.44%
มูลค่า (พัน) 1,109,094 1,109,094 1,109,094

ESTAR ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 16-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 513,000 554,009
%การถือ 10.21% 11.03%
มูลค่า (พัน) 246,240 265,924

VIH ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 114,240
%การถือ 20.02%
มูลค่า (พัน) 971,040
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3