“ ประกิต อภิสารธนรักษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PRAKIT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-05-2557 06-05-2558 09-05-2559 04-05-2560 07-05-2561 07-05-2562 24-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,900 4,900 4,900 5,300 5,830 5,830 5,830 5,830
%การถือ 8.17% 8.17% 8.17% 9.64% 9.64% 9.64% 9.64% 9.64%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3