“ ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KSL ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 17-03-2558 08-02-2559 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 17,379 21,862 21,862
%การถือ 0.52% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 55,614 69,959 69,959

TMILL ราคาล่าสุด 3.20

วันที่ 20-03-2562 15-11-2562 27-03-2563 12-11-2563 24-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,614 3,506 4,654 4,751 5,300
%การถือ 0.66% 0.88% 1.17% 1.19% 1.33%
มูลค่า (พัน) 8,886 11,919 15,824 16,154 18,020

TSTE ราคาล่าสุด 3.40

วันที่ 31-03-2557 30-03-2558 10-08-2558 17-03-2559 23-08-2559 10-03-2560 07-05-2561 09-11-2561 20-03-2562 15-11-2562 27-03-2563 13-11-2563 24-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,981 5,755 5,845 11,949 14,842 17,574 18,588 19,008 19,075 19,413 19,809 19,809 19,914
%การถือ 3.43% 3.96% 4.03% 4.11% 4.26% 4.58% 4.85% 4.96% 4.98% 5.06% 5.17% 5.17% 5.20%
มูลค่า (พัน) 35,367 40,859 41,500 84,836 105,379 124,777 131,973 134,956 135,430 137,829 140,642 140,642 141,388
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3