“ ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TRUBB ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 11-03-2557 12-03-2558 14-03-2559 14-03-2560 26-03-2562 26-03-2563 13-07-2563 27-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,543 5,555 5,555 5,555 5,555 5,555 5,155 5,155
%การถือ 0.81% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.76% 0.76%
มูลค่า (พัน) 14,522 14,554 14,554 14,554 14,554 14,554 13,506 13,506

UBIS ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 26-04-2562 20-04-2563 28-05-2563 09-09-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 28,615 50,045 50,045 50,045 50,045
%การถือ 12.55% 21.95% 21.95% 21.95% 21.95%
มูลค่า (พัน) 392,031 685,622 685,622 685,622 685,622
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3