“ ยงวงศ์ไพบูลย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AJA ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 45,000
%การถือ 1.50%
มูลค่า (พัน) 6,300

AMC ราคาล่าสุด 0.14

วันที่ 12-05-2557 10-04-2558 16-03-2559 11-05-2560 07-05-2561 14-03-2562 19-03-2563 18-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,500 21,541 21,791 21,791 19,000 19,000 19,000 19,000
%การถือ 4.27% 4.49% 4.54% 4.54% 3.96% 3.96% 3.96% 3.96%
มูลค่า (พัน) 28,495 29,942 30,289 30,289 26,410 26,410 26,410 26,410

CGD ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 83,000
%การถือ 1.13%
มูลค่า (พัน) 48,140

PERM ราคาล่าสุด 0.58

วันที่ 28-03-2557 27-03-2558 29-03-2559 30-03-2560 07-05-2561 10-05-2562 30-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,139 14,715 15,422 11,315 12,385 12,385 23,578
%การถือ 3.23% 2.94% 3.08% 2.26% 2.48% 2.48% 3.14%
มูลค่า (พัน) 12,750 11,625 12,183 8,939 9,784 9,784 18,626

TRITN ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 01-04-2558 04-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 50,283 50,283
%การถือ 0.82% 0.63%
มูลค่า (พัน) 12,068 12,068

TT&T ราคาล่าสุด 0.24

วันที่ 02-10-2558 01-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 50,283 50,283
%การถือ 0.70% 0.67%
มูลค่า (พัน) 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3