“ ร.อ.ณรงค์ ภัทรเลาหะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

B ราคาล่าสุด 0.24

วันที่ 04-12-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 38,173
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 9,162
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3