“ วิชชุดา ไกรฤทธิกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PRAKIT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-05-2557 06-05-2558 09-05-2559 04-05-2560 07-05-2561 07-05-2562 24-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 684 684 484 580 637 637 637 637
%การถือ 1.14% 1.14% 0.81% 1.05% 1.05% 1.05% 1.05% 1.05%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3