“ วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEC ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 29-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 13,980
%การถือ 1.38%
มูลค่า (พัน) 5,033

KAMART ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,973 8,613 8,613 8,613
%การถือ 1.51% 1.31% 1.31% 1.31%
มูลค่า (พัน) 40,692 35,143 35,143 35,143

MIDA ราคาล่าสุด 4.08

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 39,395 46,634 46,634 51,298 51,298 51,298 43,249 43,249 51,298 51,298
%การถือ 1.90% 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 1.73% 1.73% 2.05% 2.05%
มูลค่า (พัน) 17,728 20,986 20,986 23,084 23,084 23,084 19,462 19,462 23,084 23,084

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,624 5,087 5,087 5,595 5,595 5,595 5,595
%การถือ 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 4,300 4,730 4,730 5,204 5,204 5,204 5,204
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3