“ ศรีนัครินทร์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

RPH ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 09-05-2560 09-05-2561 20-08-2561 08-05-2562 20-08-2562 13-03-2563 07-05-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,853 8,543 8,543 8,543 8,443 8,468 8,563 8,563
%การถือ 1.44% 1.56% 1.56% 1.56% 1.55% 1.55% 1.57% 1.57%
มูลค่า (พัน) 42,408 46,134 46,134 46,134 45,594 45,729 46,242 46,242
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3