“ ศิริจันทนันท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GC ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 21-08-2557 05-03-2558 03-03-2559 21-04-2559 29-08-2559 03-05-2560 17-04-2561 21-08-2561 18-04-2562 23-08-2562 04-03-2563 17-04-2563 14-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 2,780 2,780 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225
%การถือ 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.39% 1.39% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61%
มูลค่า (พัน) 19,207 19,207 19,207 19,207 19,207 19,207 16,683 16,683 19,350 19,350 19,350 19,350 19,350
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3