“ สมชัย ไทยสงวนวรกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SNC ราคาล่าสุด 12.80

วันที่ 18-08-2557 19-02-2558 18-02-2559 18-08-2559 18-08-2560 22-02-2561 16-08-2561 21-02-2562 19-08-2562 02-03-2563 18-08-2563 30-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,257 11,257 11,257 11,257 11,761 12,061 12,061 12,061 12,061 14,043 16,587 16,587
%การถือ 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 4.09% 4.19% 4.19% 4.19% 4.19% 4.88% 5.76% 5.76%
มูลค่า (พัน) 144,092 144,092 144,091 144,091 150,539 154,375 154,375 154,375 154,375 179,755 212,309 212,309
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3