“ สุภัคศรัณย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

INSET ราคาล่าสุด 3.58

วันที่ 09-03-2563 25-05-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,820 2,925 2,925
%การถือ 0.50% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 10,096 10,472 10,472
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3