“ อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PRAKIT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-05-2557 06-05-2558 09-05-2559 04-05-2560 07-05-2561 07-05-2562 24-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,553 2,553 2,609 2,660 2,926 3,018 3,018 3,018
%การถือ 4.25% 4.25% 4.35% 4.84% 4.84% 4.99% 4.99% 4.99%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3