“ เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TWFP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2557 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 503 503
%การถือ 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3