“ โชติมา พัวศิริ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NSI ราคาล่าสุด 54.00

วันที่ 13-03-2561 11-09-2561 13-03-2562 10-09-2562 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 77 77 77 77 77
%การถือ 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 4,132 4,132 4,132 4,132 4,132
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3