“ ไทยสงวนวรกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SNC ราคาล่าสุด 12.80

วันที่ 18-08-2557 19-02-2558 18-02-2559 18-08-2559 18-08-2560 22-02-2561 16-08-2561 21-02-2562 19-08-2562 02-03-2563 18-08-2563 30-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,479 10,026
%การถือ 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.51% 3.48%
มูลค่า (พัน) 21,738 21,738 21,738 21,738 21,738 21,738 21,738 21,738 21,738 21,738 18,936 128,333
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3