“ UBS AG LONDON BRANCH ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AIT ราคาล่าสุด 14.60

วันที่ 23-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,972
%การถือ 0.96%
มูลค่า (พัน) 12,126

AMATA ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 10-05-2561 29-08-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,056 20,352 10,710
%การถือ 1.88% 1.91% 1.00%
มูลค่า (พัน) 433,205 439,607 231,327

AMATAV ราคาล่าสุด 21.60

วันที่ 10-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,767 22,005
%การถือ 1.90% 2.35%
มูลค่า (พัน) 133,250 165,035

AP ราคาล่าสุด 7.50

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563 10-03-2564 12-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 49,352 49,887 61,789 50,428
%การถือ 1.57% 1.59% 1.96% 1.60%
มูลค่า (พัน) 461,437 466,442 577,724 471,497

APEX ราคาล่าสุด 9.35

วันที่ 23-07-2563 02-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000 30,000
%การถือ 0.75% 0.75%
มูลค่า (พัน) 0 0

AYUD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-04-2561 09-10-2561 27-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,381 6,766 6,766
%การถือ 2.95% 2.30% 2.28%
มูลค่า (พัน) 317,362 290,947 290,947

BCT ราคาล่าสุด 43.00

วันที่ 10-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,339
%การถือ 0.78%
มูลค่า (พัน) 126,311

BIZ ราคาล่าสุด 54.00

วันที่ 27-09-2564 28-10-2564 08-12-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,685 9,485 13,748
%การถือ 2.17% 2.37% 3.44%
มูลค่า (พัน) 79,036 86,316 125,110

BOL ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 02-03-2561 28-02-2562 21-08-2562 05-03-2563 30-06-2563 28-08-2563 25-02-2564 19-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,429 15,429 15,429 15,429 16,429 16,429 18,513 18,518
%การถือ 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 2.00% 2.00% 2.26% 2.26%
มูลค่า (พัน) 254,575 254,575 254,575 254,575 271,075 271,075 305,471 305,547

CAZ ราคาล่าสุด 16.50

วันที่ 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,164
%การถือ 5.77%
มูลค่า (พัน) 66,919

CENTEL ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,899
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 304,791

CPALL ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 30-04-2561 07-05-2562 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 120,893 143,008 66,816 65,251
%การถือ 1.35% 1.59% 0.74% 0.73%
มูลค่า (พัน) 7,102,449 8,401,729 3,925,443 3,833,494

CPF ราคาล่าสุด 58.75

วันที่ 29-08-2557 28-08-2558 04-05-2561 29-08-2561 08-05-2562 29-08-2562 09-03-2563 16-04-2563 02-06-2563 29-09-2563 12-03-2564 18-05-2564 31-08-2564 23-11-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 182,933 95,482 871,830 885,647 882,076 882,749 867,150 874,919 867,483 970,921 987,448 989,948 988,012 987,698
%การถือ 2.36% 1.23% 10.12% 10.28% 10.24% 10.25% 10.07% 10.16% 10.07% 11.28% 11.47% 11.50% 11.47% 11.47%
มูลค่า (พัน) 4,710,532 2,458,653 22,449,634 22,805,403 22,713,449 22,730,790 22,329,106 22,529,155 22,337,675 25,001,212 25,426,796 25,491,168 25,441,298 25,433,233

CSS ราคาล่าสุด 25.75

วันที่ 07-05-2561 23-08-2561 08-05-2562 16-04-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,371 15,371 6,174 7,104 8,086
%การถือ 1.31% 1.31% 0.53% 0.60% 0.69%
มูลค่า (พัน) 31,664 31,664 12,718 14,634 16,657

DOHOME ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 01-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,145
%การถือ 0.44%
มูลค่า (พัน) 183,263

HANA ราคาล่าสุด 22.50

วันที่ 25-10-2562 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,308 13,729
%การถือ 1.65% 1.71%
มูลค่า (พัน) 971,482 1,002,188

ICN ราคาล่าสุด 73.00

วันที่ 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,518
%การถือ 2.12%
มูลค่า (พัน) 50,447

INTUCH ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 20-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 28,246
%การถือ 0.88%
มูลค่า (พัน) 2,196,126

IRPC ราคาล่าสุด 77.75

วันที่ 28-02-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 126,209
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 497,264

LALIN ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 16-03-2561 30-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 16,287 14,869
%การถือ 1.76% 1.61%
มูลค่า (พัน) 164,498 150,173

MCS ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 28-08-2563 06-09-2564 29-11-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,921 5,615 5,740
%การถือ 0.58% 1.18% 1.20%
มูลค่า (พัน) 42,639 81,976 83,801

MEGA ราคาล่าสุด 14.60

วันที่ 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,289
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 251,226

MFEC ราคาล่าสุด 47.50

วันที่ 20-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,928 6,000
%การถือ 0.89% 1.36%
มูลค่า (พัน) 41,246 63,000

PHOL ราคาล่าสุด 10.50

วันที่ 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,442
%การถือ 3.18%
มูลค่า (พัน) 26,413

PLE ราคาล่าสุด 4.10

วันที่ 15-06-2563 20-08-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 89,278 99,024 100,985
%การถือ 6.56% 7.27% 7.42%
มูลค่า (พัน) 78,564 87,141 88,867

PRIME ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 146,600
%การถือ 0.86%
มูลค่า (พัน) 280,006

PYLON ราคาล่าสุด 1.91

วันที่ 19-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,036
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 9,689

SIMAT ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 27-03-2563 09-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,908 5,316
%การถือ 3.60% 1.01%
มูลค่า (พัน) 85,086 23,923

SIS ราคาล่าสุด 4.50

วันที่ 30-04-2561 07-05-2562 09-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,546 3,373 3,173 2,923
%การถือ 1.01% 0.96% 0.91% 0.83%
มูลค่า (พัน) 143,630 136,603 128,503 118,378

SPCG ราคาล่าสุด 40.50

วันที่ 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,232
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 97,846

SSP ราคาล่าสุด 18.70

วันที่ 10-09-2563 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,423 12,509
%การถือ 1.35% 1.36%
มูลค่า (พัน) 163,984 165,120

STGT ราคาล่าสุด 13.20

วันที่ 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,000
%การถือ 1.26%
มูลค่า (พัน) 517,500

TASCO ราคาล่าสุด 28.75

วันที่ 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,724
%การถือ 2.08%
มูลค่า (พัน) 595,573

TCMC ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 24,183
%การถือ 3.17%
มูลค่า (พัน) 39,176

TIPCO ราคาล่าสุด 1.62

วันที่ 20-04-2561 10-04-2562 28-08-2562 05-03-2563 20-04-2563 01-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,241 4,241 4,241 5,628 5,628 5,628
%การถือ 0.88% 0.88% 0.88% 1.17% 1.17% 1.17%
มูลค่า (พัน) 38,591 38,591 38,591 51,212 51,212 51,212

TIW ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 31
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 0

TPCH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-03-2564 07-05-2564 23-11-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,815 6,235 7,670
%การถือ 0.95% 1.55% 1.91%
มูลค่า (พัน) 45,774 74,820 92,042

TPOLY ราคาล่าสุด 12.00

วันที่ 12-03-2564 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,847 19,967
%การถือ 2.42% 3.49%
มูลค่า (พัน) 27,694 39,935

TRC ราคาล่าสุด 2.00

วันที่ 07-05-2561 29-05-2562 01-07-2562 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 43,340 32,193 32,193 50,062
%การถือ 0.74% 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 21,236 15,774 15,774 24,530

TRUE ราคาล่าสุด 0.49

วันที่ 15-03-2561 15-03-2562 21-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 309,957 525,626 1,120,888 1,125,719
%การถือ 0.93% 1.58% 3.36% 3.37%
มูลค่า (พัน) 1,475,394 2,501,980 5,335,427 5,358,424

TTW ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,702
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 242,218

VCOM ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 28-08-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,377 4,706
%การถือ 1.13% 1.57%
มูลค่า (พัน) 27,859 38,825
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3