ADVANC 222 ( 1.00 0.45% )

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

บอร์ดบริหาร “ ADVANC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวิทิต ลีนุตพงษ์ลีนุตพงษ์ประธานกรรมการบริษัท
นายแอเลน ลิว ยง เคียงลิวประธานกรรมการบริหาร
นายสมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยรองประธานกรรมการ
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์เลิศสุทธิวงค์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายแอเลน ลิว ยง เคียงลิวกรรมการ
นายชิง-วาห์ อึ้งอึ้งกรรมการ
น.ส.จีน โล เงี้ยบ จงโลกรรมการ
นายนฤาชา จิตรีขันธ์จิตรีขันธ์กรรมการ
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัยอุชุกานนท์ชัยกรรมการอิสระ
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์กรรมการอิสระ
นางทัศนีย์ มโนรถมโนรถกรรมการอิสระ
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์วงศ์พุทธพิทักษ์กรรมการอิสระ
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัยอุชุกานนท์ชัยประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์กรรมการตรวจสอบ
นางทัศนีย์ มโนรถมโนรถกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3