AFC 12 ( 0.10 0.83% )

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 20 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ AFC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุลเอื้อวัฒนสกุลประธานกรรมการ
นายมงคล มังกรกนกมังกรกนกรองประธานกรรมการTTI - UTP - TTI - UTP - UTP - TTI - TTI - UTP - TTI - UTP - TTI - UTP -
นายเจน นำชัยศิรินำชัยศิริกรรมการและผู้จัดการใหญ่
นายพีระ ศิริเกียรติสูงศิริเกียรติสูงกรรมการและรองผู้จัดการใหญ่
นางจินตนา ธนทวีธนทวีกรรมการ
นายนิพนธ์ ลีละศิธรลีละศิธรกรรมการLEE - LEE - LEE - LEE - LEE - LEE - MONO -
นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูงศิริเกียรติสูงกรรมการ
นายวีระ ศิริเกียรติสูงศิริเกียรติสูงกรรมการ
นายธีระ ศิริเกียรติสูงศิริเกียรติสูงกรรมการ
นายธเนศ คูวินิชกุลคูวินิชกุลกรรมการ
นายมนตรี มังกรกนกมังกรกนกกรรมการ
นายพยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์อู่ประสิทธิ์วงศ์กรรมการอิสระ
นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษมภัณธนเกษมกรรมการอิสระ
นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัยเตชะพงศ์วรชัยกรรมการอิสระ
นายวิเชียร เตชะไพบูลย์เตชะไพบูลย์กรรมการอิสระ
นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุลเอื้อวัฒนสกุลกรรมการอิสระ
นายแจง ทองไทยทองไทยกรรมการอิสระ
นายธีรชาติ วีรวรรณวีรวรรณกรรมการอิสระ
นายพยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์อู่ประสิทธิ์วงศ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษมภัณธนเกษมกรรมการตรวจสอบ
นายธีรชาติ วีรวรรณวีรวรรณกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3