AIE 0 ( -0.01 -2.50% )

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

บอร์ดบริหาร “ AIE “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ธารีรัตนาวิบูลย์ประธานกรรมการAI - AI - AI - AI - AI - AI - AI - AIE - AIE - AIE - AIE - KUMWEL -
นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ธารีรัตนาวิบูลย์รองประธานกรรมการAI - AI - AI - AI - AI - AI - AI - AIE - AIE - AIE - AIE - AIE - AIE - AIE -
นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ธารีรัตนาวิบูลย์กรรมการผู้จัดการAI - AI - AI - AI - AI - AI - AI -
นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ธารีรัตนาวิบูลย์กรรมการAI - AI - AI - AI - AI - AI - AI - AIE - AIE - AIE - AIE - AIE - AIE - AIE -
นายดำรงค์ จูงวงศ์จูงวงศ์กรรมการ
นายกวีพงษ์ หิรัญกสิหิรัญกสิกรรมการอิสระ
นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์หุ่นพยนต์กรรมการอิสระ
นายโชติ สนธิวัฒนานนท์สนธิวัฒนานนท์กรรมการอิสระ
นายกวีพงษ์ หิรัญกสิหิรัญกสิประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์หุ่นพยนต์กรรมการตรวจสอบ
นายโชติ สนธิวัฒนานนท์สนธิวัฒนานนท์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3