AIE 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

บอร์ดบริหาร “ AIE “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ธารีรัตนาวิบูลย์ประธานกรรมการAI - AIE - AI - AIE - AI - AIE - AI - AI - AI - AI - AIE - KUMWEL - AI -
นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ธารีรัตนาวิบูลย์รองประธานกรรมการAI - AIE - AI - AIE - AI - AIE - AI - AIE - AI - AIE - AI - AIE - AI - AIE - AI -
นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ธารีรัตนาวิบูลย์กรรมการผู้จัดการAI - AI - AI - AI - AI - AI - AI - AI -
นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ธารีรัตนาวิบูลย์กรรมการAI - AIE - AI - AIE - AI - AIE - AI - AIE - AI - AIE - AI - AIE - AI - AIE - AI -
นายดำรงค์ จูงวงศ์จูงวงศ์กรรมการ
นายกวีพงษ์ หิรัญกสิหิรัญกสิกรรมการอิสระ
นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์หุ่นพยนต์กรรมการอิสระ
นายโชติ สนธิวัฒนานนท์สนธิวัฒนานนท์กรรมการอิสระ
นายกวีพงษ์ หิรัญกสิหิรัญกสิประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์หุ่นพยนต์กรรมการตรวจสอบ
นายโชติ สนธิวัฒนานนท์สนธิวัฒนานนท์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3