AIT 44 ( 1.75 4.19% )

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ AIT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายธนา ไชยประสิทธิ์ไชยประสิทธิ์ประธานกรรมการAIT - WG - AIT - WG - AIT - AIT - WG - AIT - WG - AIT - WG - AIT - WG - AIT - AIT - AIT -
นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์อุ่นทรพันธุ์ประธานกรรมการบริหารAIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT -
นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ผลอนันต์รองประธานกรรมการ
นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์อุ่นทรพันธุ์กรรมการผู้จัดการใหญ่AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT -
นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยกรรมการAIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - VRANDA - AIT -
นายสุรพร รักตประจิตรักตประจิตกรรมการAIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT -
นายกิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยกรรมการ
นายโชดิวัต ดั่นธนสารดั่นธนสารกรรมการAIT - AIT - WHA - AIT - WHA - AIT - AIT - AIT - WHA - AIT - PORT - AIT - AIT - AIT -
นายภิสัก จารุดิลกจารุดิลกกรรมการ
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนาตั้งพูลสินธนากรรมการอิสระ
นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ผลอนันต์กรรมการอิสระ
นายศรีภพ สารสาสสารสาสกรรมการอิสระ
นายธนารักษ์ พงษ์เภตราพงษ์เภตรากรรมการอิสระ
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนาตั้งพูลสินธนาประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ผลอนันต์กรรมการตรวจสอบ
นายศรีภพ สารสาสสารสาสกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3