APURE 7 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 มกราคม 2565

บอร์ดบริหาร “ APURE “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจจึงรุ่งเรืองกิจประธานกรรมการAPURE - APURE - APURE - APURE - APURE - APURE - APURE -
น.ส.สินีมาศ โสตภิภาพนุกูลโสตภิภาพนุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายศุภเสฏฐ์ ลีลานภาพรรณ์ลีลานภาพรรณ์รองประธานกรรมการAIRA - AIRA -
น.ส.สินีมาศ โสตภิภาพนุกูลโสตภิภาพนุกูลกรรมการ
นางกิตติมา อิ่มประเสริฐอิ่มประเสริฐกรรมการ
นางเสาวณีย์ จิตต์สันติสุขจิตต์สันติสุขกรรมการ
นายพงศทัต กาญจนพิสุทธิ์กาญจนพิสุทธิ์กรรมการอิสระ
นายธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์พงศ์พิชญามาตย์กรรมการอิสระ
นายนรวิชญ์ สุปรินายกสุปรินายกกรรมการอิสระ
นายศักดา ศรีนิเวศน์ศรีนิเวศน์กรรมการอิสระ
น.ส.พรรัตน์ บุบผาวาณิชย์บุบผาวาณิชย์กรรมการอิสระ
น.ส.สวนัส บุญญาสุวัฒน์บุญญาสุวัฒน์กรรมการอิสระ
นายธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์พงศ์พิชญามาตย์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายนรวิชญ์ สุปรินายกสุปรินายกกรรมการตรวจสอบ
นายศักดา ศรีนิเวศน์ศรีนิเวศน์กรรมการตรวจสอบ
น.ส.สวนัส บุญญาสุวัฒน์บุญญาสุวัฒน์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3