BAT-3K 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 08 มีนาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ BAT-3K “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายกวี ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์ประธานกรรมการBAT-3K - BAT-3K - BAT-3K - BAT-3K -
นายกวี ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์ประธานบริษัทBAT-3K - BAT-3K - BAT-3K - BAT-3K -
นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจประเสริฐมนูกิจรองประธานกรรมการบริษัทBAT-3K - BAT-3K - BAT-3K - BAT-3K - CPT -
น.ส.วีรวรรณ ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์รองประธานกรรมการบริษัทBAT-3K - BAT-3K - BAT-3K - BAT-3K -
นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์รองประธานกรรมการบริษัทBAT-3K - BAT-3K - BAT-3K - BAT-3K -
นายวีรวิน ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์รองประธานกรรมการบริษัทBAT-3K - BAT-3K - BAT-3K - BAT-3K -
นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์กรรมการBAT-3K - BAT-3K - BAT-3K - BAT-3K -
นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ทองไข่มุกต์กรรมการ
นางสิรินุช ไทยวัฒน์ไทยวัฒน์กรรมการอิสระ
นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ชวเจริญพันธ์กรรมการอิสระ
นายนนทพล นิ่มสมบุญนิ่มสมบุญกรรมการอิสระ
นายสุชาติ จันลาวงศ์จันลาวงศ์กรรมการอิสระ
นายวีระชัย ศรีขจรศรีขจรกรรมการอิสระ
นายนนทพล นิ่มสมบุญนิ่มสมบุญประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวีระชัย ศรีขจรศรีขจรกรรมการตรวจสอบ
นายสุชาติ จันลาวงศ์จันลาวงศ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3