BCP 29 ( 0.00 0.00% )

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ BCP “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายพิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรประธานกรรมการ
นายชัยอนันต์ สมุทวณิชสมุทวณิชรองประธานกรรมการ
นายวิเชียร อุษณาโชติอุษณาโชติกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหานิลคูหากรรมการ
นายประสงค์ พูนธเนศพูนธเนศกรรมการ
นายสรากร กุลธรรมกุลธรรมกรรมการ
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชกรรมการ
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์คุ้มไพโรจน์กรรมการ
นายชัยอนันต์ สมุทวณิชสมุทวณิชกรรมการอิสระ
นายอนุสรณ์ ธรรมใจธรรมใจกรรมการอิสระ
นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์จิรวิศิษฎ์กรรมการอิสระ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐวงศ์วรเศรษฐกรรมการอิสระNMG - ZMICO - NMG - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO -
นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุลลิ่มสกุลกรรมการอิสระ
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมาโชติมากรรมการอิสระRWI - RWI -
พลตรีอภิรัชต์ คงสมพงษ์คงสมพงษ์กรรมการอิสระAUCT -
นายอนุสรณ์ ธรรมใจธรรมใจประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐวงศ์วรเศรษฐกรรมการตรวจสอบNMG - ZMICO - NMG - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO -
นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุลลิ่มสกุลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3