CK 19 ( 0.40 2.11% )

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กุมภาพันธ์ 2563

บอร์ดบริหาร “ CK “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอัศวิน คงสิริคงสิริประธานกรรมการ
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ประธานกรรมการบริหารCK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK -
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์กรรมการผู้จัดการใหญ่CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK -
นายณรงค์ แสงสุริยะแสงสุริยะกรรมการASP - ASP -
นายรัตน์ สันตอรรณพสันตอรรณพกรรมการ
นายประเสริฐ มริตตนะพรมริตตนะพรกรรมการ
นายสมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์กรรมการ
นายอนุกูล ตันติมาสน์ตันติมาสน์กรรมการ
นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์กรรมการ
นายอัศวิน คงสิริคงสิริกรรมการอิสระ
นายภาวิช ทองโรจน์ทองโรจน์กรรมการอิสระ
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทรเตชะทัศนสุนทรกรรมการอิสระ
นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณสุขะวรรณกรรมการอิสระ
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทรเตชะทัศนสุนทรประธานกรรมการตรวจสอบ
นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณสุขะวรรณกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3