CM 3 ( 0.06 2.22% )

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 16 กันยายน 2563

บอร์ดบริหาร “ CM “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์พลพิพัฒนพงศ์ประธานกรรมการ
นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์พลพิพัฒนพงศ์กรรมการผู้จัดการCM - CM - CM - CM - CM - CM - CM -
นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระพงษ์ภาสุระกรรมการCM - QLT - CM -
นายประยุทธ พลพิพัฒนพงศ์พลพิพัฒนพงศ์กรรมการ
นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์พลพิพัฒนพงศ์กรรมการCM - CM - CM - CM - CM - CM - CM -
นายหลาน มู่ - ชิวมู่กรรมการ
นายอำนวย ยศสุขยศสุขกรรมการอิสระ
นายอำพล รวยฟูพันธ์รวยฟูพันธ์กรรมการอิสระ
นายภูษิต วงศ์หล่อสายชลวงศ์หล่อสายชลกรรมการอิสระ
น.ส.ดรุณี เรืองธรรมเรืองธรรมกรรมการอิสระ
นายอำนวย ยศสุขยศสุขประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอำพล รวยฟูพันธ์รวยฟูพันธ์กรรมการตรวจสอบ
น.ส.ดรุณี เรืองธรรมเรืองธรรมกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3