CSC 48 ( 0.50 1.06% )

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ CSC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายพงส์ สารสินสารสินประธานกรรมการDCON -
นายอาคิโยชิ โตบะโตบะผู้จัดการใหญ่
นายฮิโรฟูมิ มิกิมิกิกรรมการ
นายยาสุโอะ ทสึจิฮิโรทสึจิฮิโรกรรมการ
นายอาคิโยชิ โตบะโตบะกรรมการ
นายฐิติวุฒิ์ บุลสุขบุลสุขกรรมการ
นายซึซุมุ ยามาดะยามาดะกรรมการ
นายมะสุทากะ โฮโซโน่โฮโซโน่กรรมการ
นายโยชิฮิโร ไคซึกะไคซึกะกรรมการ
นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์เปี่ยมพงศ์สานต์กรรมการอิสระ
นายเทพ วงษ์วานิชวงษ์วานิชกรรมการอิสระ
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุลชาญเชาวน์กุลกรรมการอิสระ
น.ส.สุวิมล กีรติพิบูลกีรติพิบูลกรรมการอิสระ
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์เศวตรุนทร์กรรมการอิสระ
นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์เปี่ยมพงศ์สานต์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุลชาญเชาวน์กุลกรรมการตรวจสอบ
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์เศวตรุนทร์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3