DCC 2 ( -0.04 -2.20% )

บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 กุมภาพันธ์ 2563

บอร์ดบริหาร “ DCC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตราแสงศาสตราประธานกรรมการDCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - RCI - DCC - DCC - DCC -
นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตราแสงศาสตราประธานกรรมการบริหารDCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - RCI - DCC - DCC - DCC -
นายสัญชัย เจนจรัตน์เจนจรัตน์กรรมการผู้จัดการ
นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัยสมานพันธ์ชัยกรรมการDCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC -
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลกรรมการDCC - MODERN - SMIT - JCK - TVO - VIBHA - TMILL - DCC - DCON - MODERN - SMIT - JCK - TVO - VIBHA - TMILL - DCC - DCON - MODERN - SMIT - TVO - VIBHA - TMILL - DCC - DCON - MODERN - SMIT - TVO - VIBHA - TMILL - RICHY - DCC - LALIN - SMIT - TVO - TMILL - DCC - DCON - LALIN - SMIT - TVO - VIBHA - TMILL - RICHY - DCC - LALIN - SMIT - TVO - VIBHA - RICHY - DCC - LALIN - SMIT - TVO - DCC - LALIN - SMIT - TVO - VIBHA - RICHY - DCC - SMIT - DCC - LALIN - TVO - DCC -
น.ส.คัทลียา แสงศาสตราแสงศาสตรากรรมการDCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC -
นายมนต์รัก แสงศาสตราแสงศาสตรากรรมการDCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DIMET - DCC - DCC - RCI - DCC - DCC - DCC -
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดาโกสิยะจินดากรรมการอิสระ
นายโยธิน จ๋วงพานิชจ๋วงพานิชกรรมการอิสระ
นายโยธิน จ๋วงพานิชจ๋วงพานิชประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดาโกสิยะจินดากรรมการตรวจสอบ
นายผจญ ขจิตสารขจิตสารกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3