DCON 0 ( -0.01 -3.57% )

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

บอร์ดบริหาร “ DCON “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายต่อตระกูล ยมนาคยมนาคประธานกรรมการ
นายวิทวัส พรกุลพรกุลประธานกรรมการบริหารDCON - DCON - DCON - DCON - DCON - DCON - DCON - MK - MK - PRIN - PRIN - SC - SC - SC - SC - SC - SC - SENA -
นายธนิต ชรินทร์สารชรินทร์สารรองประธานกรรมการ
นายวิทวัส พรกุลพรกุลกรรมการผู้จัดการDCON - DCON - DCON - DCON - DCON - DCON - DCON - MK - MK - PRIN - PRIN - SC - SC - SC - SC - SC - SC - SENA -
นายชนะ โตวันโตวันกรรมการDCON - DCON - DCON - DCON - DCON - DCON - DCON - MK - MK -
นายธนัย ชรินทร์สารชรินทร์สารกรรมการ
นายนิรุธ อินทรท่าฉางอินทรท่าฉางกรรมการ
นายจีรเดช วิรัชชัยวิรัชชัยกรรมการ
นายธนิต ชรินทร์สารชรินทร์สารกรรมการอิสระ
นางพิสมัย บุณยเกียรติบุณยเกียรติประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวันชัย ตันติกุลตันติกุลกรรมการตรวจสอบ
นายธนิต ชรินทร์สารชรินทร์สารกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3