EVER 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 กุมภาพันธ์ 2563

บอร์ดบริหาร “ EVER “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายขุมทรัพย์ โลจายะโลจายะประธานคณะกรรมการEVER - EVER - EVER - EVER - EVER - EVER -
นายกำธร อุดมฤทธิรุจอุดมฤทธิรุจรองประธานคณะกรรมการ
นายขุมทรัพย์ โลจายะโลจายะกรรมการผู้จัดการEVER - EVER - EVER - EVER - EVER - EVER -
นายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์อนุรักษ์ชัยวิทย์กรรมการEVER - GENCO - KWG - SVOA - JCK - EVER - EVER - EVER - EVER - EVER -
น.ส.สรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ชัยเจริญพัฒน์กรรมการ
นายสวิจักร์ โลจายะโลจายะกรรมการEVER - EVER - EVER - EVER - EVER - EVER -
นายประเดช กิตติอิสรานนท์กิตติอิสรานนท์กรรมการEIC - EVER - SUPER - EVER - SUPER - SUPER - SUPER - SUPER - SUPER - NUSA -
นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ์โภชกปริภัณฑ์กรรมการ
นายกำธร อุดมฤทธิรุจอุดมฤทธิรุจกรรมการอิสระ
น.ส.วนิดา มัชฉิมานนท์มัชฉิมานนท์กรรมการอิสระ
นางสุภัทรา เชื้อรอตเชื้อรอตกรรมการอิสระ
นายกำธร อุดมฤทธิรุจอุดมฤทธิรุจประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส.วนิดา มัชฉิมานนท์มัชฉิมานนท์รองประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสุภัทรา เชื้อรอตเชื้อรอตกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3