GRAND 1 ( -0.02 -2.22% )

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

บอร์ดบริหาร “ GRAND “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวัชรกิติ วัชโรทัยวัชโรทัยประธานกรรมการ
นายวิชัย ทองแตงทองแตงประธานกรรมการบริหารEFORL - BDMS - BDMS - BDMS - BDMS - BDMS - FORTH - FORTH - RPC - SGF - TWZ - TWZ - FSMART -
นายนพดล มิ่งจินดามิ่งจินดาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวิชัย ทองแตงทองแตงกรรมการEFORL - BDMS - BDMS - BDMS - BDMS - BDMS - FORTH - FORTH - RPC - SGF - TWZ - TWZ - FSMART -
น.ส.สุมาลี หวังประกอบสุขหวังประกอบสุขกรรมการTPROP - TPROP -
นายวิทวัส วิภากุลวิภากุลกรรมการ
นายสุรเดช นฤหล้านฤหล้ากรรมการGRAND - GRAND -
นายอมรินทร์ นฤหล้านฤหล้ากรรมการBROOK - BROOK - BROOK - BROOK - BROOK - BROOK - BROOK - BROOK - BROOK - GRAND - GRAND - GRAND - GRAND - GRAND - GRAND - GRAND -
นายอัศวิน รักมนุษย์รักมนุษย์กรรมการ
นางพรศิริ มโนหาญมโนหาญกรรมการอิสระ
นายบรรลือ ฉันทาดิศัยฉันทาดิศัยกรรมการอิสระ
นายพรชัย กิตติปัญญางามกิตติปัญญางามกรรมการอิสระ
นายอมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริกรรมการอิสระGRAND - GRAND - GRAND -
นายบรรลือ ฉันทาดิศัยฉันทาดิศัยประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพรชัย กิตติปัญญางามกิตติปัญญางามกรรมการตรวจสอบ
นายอมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริกรรมการตรวจสอบGRAND - GRAND - GRAND -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3