HYDRO 0 ( 0.01 9.09% )

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

บอร์ดบริหาร “ HYDRO “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวลแสงนิ่มนวลประธานกรรมการ
นายสลิบ สูงสว่างสูงสว่างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสลิบ สูงสว่างสูงสว่างรองประธานกรรมการ
นายดนัย อมรพัชระอมรพัชระกรรมการผู้จัดการ
นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์โกสียรักษ์วงศ์กรรมการUAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC -
นายดนัย อมรพัชระอมรพัชระกรรมการ
พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริตธรรมสุจริตกรรมการอิสระ
นายอนันต์ เกตุพิทยาเกตุพิทยากรรมการอิสระ
นายกำพล ปัญญาโกเมศปัญญาโกเมศกรรมการอิสระ
พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริตธรรมสุจริตประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอนันต์ เกตุพิทยาเกตุพิทยากรรมการตรวจสอบ
นายกำพล ปัญญาโกเมศปัญญาโกเมศกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3