ICC 30 ( -0.25 -0.83% )

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ ICC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสม จาตุศรีพิทักษ์จาตุศรีพิทักษ์ประธานกรรมการบริษัท
นายบุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาประธานกรรมการบริหารFE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - SPI - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - SPI -
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนาโชควัฒนารองประธานกรรมการบริษัทICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - SPI - TF - TPCORP - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - TPCORP - WACOAL - TNL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - TPCORP - WACOAL - WACOAL - SPC - SPI -
นายบุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการFE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - SPI - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - SPI -
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนาโชควัฒนากรรมการICC - OCC - ICC - OCC - ICC - OCC - ICC - OCC -
นายมนู ลีลานุวัฒน์ลีลานุวัฒน์กรรมการWACOAL - WACOAL - WACOAL -
นายวีระ เอื้ออารักษ์เอื้ออารักษ์กรรมการ
นายสมพล ชัยสิริโรจน์ชัยสิริโรจน์กรรมการ
นายสม จาตุศรีพิทักษ์จาตุศรีพิทักษ์กรรมการอิสระ
นายธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐวิกิตเศรษฐกรรมการอิสระ
นายอมร อัศวานันท์อัศวานันท์กรรมการอิสระ
พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดีประภัสภักดีกรรมการอิสระ
นางดวงพร สุจริตานุวัตสุจริตานุวัตกรรมการอิสระ
นายธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐวิกิตเศรษฐประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอมร อัศวานันท์อัศวานันท์กรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดีประภัสภักดีกรรมการตรวจสอบ
นางดวงพร สุจริตานุวัตสุจริตานุวัตกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3