KCE 20 ( 0.20 1.04% )

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

บอร์ดบริหาร “ KCE “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายบัญชา องค์โฆษิตองค์โฆษิตประธานกรรมการKCE - KCE - KCE -
นายบัญชา องค์โฆษิตองค์โฆษิตประธานกรรมการบริหารKCE - KCE - KCE -
นายพิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตกรรมการผู้จัดการJAS - JAS - JAS - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE -
นางจันทิมา องค์โฆษิตองค์โฆษิตกรรมการKCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE -
นายปัญจะ เสนาดิสัยเสนาดิสัยกรรมการKCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - S & J -
นางวรลักษณ์ องค์โฆษิตองค์โฆษิตกรรมการKCE - KCE - KCE -
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์สันธนะพันธ์กรรมการKCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE -
พลโทสุปรีชา โมกขะเวสโมกขะเวสกรรมการอิสระ
นางอุบล จิระมงคลจิระมงคลกรรมการอิสระKCE - KCE - KCE - KCE - KCE -
นายไพฑูรย์ ทวีผลทวีผลกรรมการอิสระ
นายไพฑูรย์ ทวีผลทวีผลประธานกรรมการตรวจสอบ
พลโทสุปรีชา โมกขะเวสโมกขะเวสกรรมการตรวจสอบ
นางอุบล จิระมงคลจิระมงคลกรรมการตรวจสอบKCE - KCE - KCE - KCE - KCE -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3