LEE 3 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ LEE “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวิสิทธิ์ ลีละศิธรลีละศิธรประธานกรรมการ
นายนิพนธ์ ลีละศิธรลีละศิธรประธานกรรมการบริหารLEE - LEE - LEE - LEE - LEE - LEE - MONO -
นายนิพนธ์ ลีละศิธรลีละศิธรกรรมการผู้จัดการLEE - LEE - LEE - LEE - LEE - LEE - MONO -
นายการุญ จันทร์มิ่งพรจันทร์มิ่งพรกรรมการ
นางสุภาพร จงวิลัยวรรณจงวิลัยวรรณกรรมการ
นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ภคภาสน์วิวัฒน์กรรมการอิสระ
นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์วนาสวัสดิ์กรรมการอิสระTSI -
นางสุนันทา ศุภผลศิริศุภผลศิริกรรมการอิสระ
พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์นนทรีย์กรรมการอิสระ
นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ภคภาสน์วิวัฒน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์วนาสวัสดิ์กรรมการตรวจสอบTSI -
นางสุนันทา ศุภผลศิริศุภผลศิริกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3