LPN 5 ( -0.16 -3.38% )

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

บอร์ดบริหาร “ LPN “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายปกรณ์ ทวีสินทวีสินประธานกรรมการบริษัท
นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุขเปล่งศรีสุขประธานกรรมการบริหารWIIK - WIIK - LPN -
นายศิริ เกวลินสฤษดิ์เกวลินสฤษดิ์รองประธานกรรมการบริษัท
นายทวีชัย จิตตสรณชัยจิตตสรณชัยรองประธานกรรมการบริษัท
นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ศรีพยัคฆ์กรรมการผู้จัดการ
นางจงจิตต์ ฐปนางกูรฐปนางกูรกรรมการ
นางยุพา เตชะไกรศรีเตชะไกรศรีกรรมการLPN - LPN - LPN - LPN - LPN - LPN - LPN - LPN - TKT - TKT - TKT - TKT - TKT - TKT - PACE - PACE - PACE - PACE - PACE -
นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ศุภกิจจานุสันติ์กรรมการLPN -
นายคัมภีร์ จองธุระกิจจองธุระกิจกรรมการLPN - LPN - LPN - LPN - LPN - LPN - LPN - LPN -
นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุขเปล่งศรีสุขกรรมการWIIK - WIIK - LPN -
นายขันธ์ชัย วิจักขณะวิจักขณะกรรมการ
นายปกรณ์ ทวีสินทวีสินกรรมการอิสระ
นายศิริ เกวลินสฤษดิ์เกวลินสฤษดิ์กรรมการอิสระ
นายทวีชัย จิตตสรณชัยจิตตสรณชัยกรรมการอิสระ
นายอมรศักดิ์ นพรัมภานพรัมภากรรมการอิสระ
นายวีระศักดิ์ วหาวิศาลวหาวิศาลกรรมการอิสระ
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์กรรมการอิสระBR - BR - BR - BR - BR -
นายอมรศักดิ์ นพรัมภานพรัมภาประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์กรรมการตรวจสอบBR - BR - BR - BR - BR -
นายวีระศักดิ์ วหาวิศาลวหาวิศาลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3