MAKRO 44 ( -0.25 -0.56% )

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

บอร์ดบริหาร “ MAKRO “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอาสา สารสินสารสินประธานกรรมการ
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ไชยรัศมีศักดิ์รองประธานกรรมการPACE - PACE -
นางสุชาดา อิทธิจารุกุลอิทธิจารุกุลรองประธานกรรมการ
นางสุชาดา อิทธิจารุกุลอิทธิจารุกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ถิฐาพันธ์กรรมการ
นายฟิลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์วิลเลียมกรรมการ
นายประเสริฐ จารุพนิชจารุพนิชกรรมการ
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุลเจียรวิสิฐกุลกรรมการ
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุลฐิตะสัทธาวรกุลกรรมการ
นายสุภกิต เจียรวนนท์เจียรวนนท์กรรมการ
นายศุภชัย เจียรวนนท์เจียรวนนท์กรรมการ
นายณรงค์ เจียรวนนท์เจียรวนนท์กรรมการ
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ศรีประทักษ์กรรมการ
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์สรรพสิทธิ์วงศ์กรรมการ
นายอาสา สารสินสารสินกรรมการอิสระ
นายอรรถพร ข่ายม่านข่ายม่านกรรมการอิสระ
นายชวลิต อัตถศาสตร์อัตถศาสตร์กรรมการอิสระ
นายธีระ วิภูชนินวิภูชนินกรรมการอิสระ
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์วิบูลย์สวัสดิ์กรรมการอิสระ
นายโชติ โภควนิชโภควนิชกรรมการอิสระBR - BR - BR - BR - BR -
นายอรรถพร ข่ายม่านข่ายม่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายธีระ วิภูชนินวิภูชนินกรรมการตรวจสอบ
นายชวลิต อัตถศาสตร์อัตถศาสตร์กรรมการตรวจสอบ
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์วิบูลย์สวัสดิ์กรรมการตรวจสอบ
นายโชติ โภควนิชโภควนิชกรรมการตรวจสอบBR - BR - BR - BR - BR -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3