MATCH 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 กันยายน 2563

บอร์ดบริหาร “ MATCH “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสมฤทธิ์ ศรีทองดีศรีทองดีประธานกรรมการ
นายภูมิชาย วัชรพงศ์วัชรพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ชีวสุทธานนท์กรรมการผู้จัดการ
นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์หนูพันธ์กรรมการ
นายภูมิชาย วัชรพงศ์วัชรพงศ์กรรมการ
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุงเย็นบำรุงกรรมการ
นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์บุณยะวัฒน์กรรมการ
นายอัครรัตน์ ณ ระนองกรรมการอิสระ
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์เภาโบรมย์กรรมการอิสระBGT -
นายกมล รัตนไชยรัตนไชยกรรมการอิสระ
นายอัครรัตน์ ณ ระนองประธานกรรมการตรวจสอบ
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์เภาโบรมย์กรรมการตรวจสอบBGT -
นายกมล รัตนไชยรัตนไชยกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3