MBAX 5 ( 0.00 0.00% )

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ MBAX “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ตั้งอุทัยศักดิ์ประธานกรรมการ
นายสุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลกรรมการผู้จัดการMBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX -
น.ส.สุวรรณา ธีรภาพธรรมกุลธีรภาพธรรมกุลกรรมการ
นายรุ่งนริศย์ กุลกฤติยวณิชย์กุลกฤติยวณิชย์กรรมการMBAX -
นายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรกรรมการMBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX -
นายพิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลกรรมการMBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX -
นายประกิตติ์ เสกสรรค์เสกสรรค์กรรมการMBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX - MBAX -
นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษาศรีวัฒนาวงษากรรมการอิสระ
นายธนดล ทองสุขทองสุขกรรมการอิสระ
น.ส.เบญจวรรณ์ สินคุณากรสินคุณากรกรรมการอิสระ
นายโกเวท ลิ้มตระกูลลิ้มตระกูลกรรมการอิสระ
นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษาศรีวัฒนาวงษาประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธนดล ทองสุขทองสุขกรรมการตรวจสอบ
น.ส.เบญจวรรณ์ สินคุณากรสินคุณากรกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3