MBKET 12 ( 0.10 0.82% )

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ MBKET “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายยุทธ วรฉัตรธารวรฉัตรธารประธานกรรมการ
นายมนตรี ศรไพศาลศรไพศาลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายมนตรี ศรไพศาลศรไพศาลกรรมการ
นายภูษิต แก้วมงคลศรีแก้วมงคลศรีกรรมการ
นางฮามิดา บินติ มอริสบินติกรรมการ
นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์บริบูรณ์ส่งศิลป์กรรมการ
นายจอห์น ชอง อิง ชวนชองกรรมการ
นายยุทธ วรฉัตรธารวรฉัตรธารกรรมการอิสระ
นายปรีชา จรุงกิจอนันต์จรุงกิจอนันต์กรรมการอิสระ
นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาเสรีวิวัฒนากรรมการอิสระAUCT - STPI - BRR - BRR - GL - BCH - BRR - GTB - BCH - BRR - BCH - BRR - BRRGIF - TPIPP - BCH - TPIPP - BCH - EKH - TPIPP - BCH -
นายเฉียน เต็ก เซ็งเต็กกรรมการอิสระ
นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาเสรีวิวัฒนาประธานกรรมการตรวจสอบAUCT - STPI - BRR - BRR - GL - BCH - BRR - GTB - BCH - BRR - BCH - BRR - BRRGIF - TPIPP - BCH - TPIPP - BCH - EKH - TPIPP - BCH -
นายปรีชา จรุงกิจอนันต์จรุงกิจอนันต์กรรมการตรวจสอบ
นายยุทธ วรฉัตรธารวรฉัตรธารกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3