MPIC 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

บอร์ดบริหาร “ MPIC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายถิรชัย วุฒิธรรมวุฒิธรรมประธานกรรมการ
นายวิชา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์รองประธานกรรมการบริษัทMAJOR - MAJOR - MAJOR - MAJOR - MAJOR - MAJOR - MAJOR - MAJOR - MAJOR - SAMART - SAMART - ERW - ERW -
นายธนกร ปุลิเวคินทร์ปุลิเวคินทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
น.ส.ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์กรรมการ
นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์กรรมการ
นายสง่า ฉัตรชัยรุ่งเรืองฉัตรชัยรุ่งเรืองกรรมการ
นายธนกร ปุลิเวคินทร์ปุลิเวคินทร์กรรมการ
นายถิรชัย วุฒิธรรมวุฒิธรรมกรรมการอิสระ
นายวิเชฐ ตันติวานิชตันติวานิชกรรมการอิสระ
นายธนะชัย สันติชัยกูลสันติชัยกูลกรรมการอิสระ
นายอรรถพล ชดช้อยชดช้อยกรรมการอิสระ
นายธนะชัย สันติชัยกูลสันติชัยกูลประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอรรถพล ชดช้อยชดช้อยกรรมการตรวจสอบ
นายวิเชฐ ตันติวานิชตันติวานิชกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3