MSC 6 ( 0.15 2.42% )

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ MSC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์เศรษฐพรพงศ์ประธานกรรมการบริษัท
นายณรงค์ จารุวจนะจารุวจนะรองประธานกรรมการMSC - MSC - MSC - MSC - MSC - MSC -
นายธวิช จารุวจนะจารุวจนะกรรมการผู้จัดการMSC - MSC - MSC - MSC - MSC - MSC -
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุลเตชะทวีกิจกุลกรรมการ
นายสุวิช สุวรุจิพรสุวรุจิพรกรรมการ
นายวนารักษ์ เอกชัยเอกชัยกรรมการ
นายประวิตร ฉัตตะละดาฉัตตะละดากรรมการอิสระ
นายชูชาติ วัฒนธรรมวัฒนธรรมกรรมการอิสระ
นายวิรัช อภิเมธีธำรงอภิเมธีธำรงกรรมการอิสระ
นายประวิตร ฉัตตะละดาฉัตตะละดาประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชูชาติ วัฒนธรรมวัฒนธรรมกรรมการตรวจสอบ
นายวิรัช อภิเมธีธำรงอภิเมธีธำรงกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3