NC 8 ( 0.45 6.04% )

บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

บอร์ดบริหาร “ NC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายบุญปกรณ์ โชควัฒนาโชควัฒนาประธานคณะกรรมการBTNC - IT - NC - SPC - BTNC - IT - NC - SPC - BTNC - IT - NC - BTNC - NC - IT - NC - IT - NC - IT - NC - IT -
นางจำเนียร โชควัฒนาโชควัฒนารองประธานกรรมการ
นายพิภพ โชควัฒนาโชควัฒนากรรมการผู้จัดการNC - NPK - NC - NPK - NC - NPK - NC - NPK - NC - NPK - NC - NPK - NC - NPK -
นางดวงดาว อนันต์ศฤงคารอนันต์ศฤงคารกรรมการ
น.ส.ปัญจพร เดชูรัตน์เดชูรัตน์กรรมการ
น.ส.พัทธยา เกตุษเฐียรเกตุษเฐียรกรรมการ
น.ส.จุไรอร ซิมะลาวงศ์ซิมะลาวงศ์กรรมการ
น.ส.สำอางค์ จันทริมาจันทริมากรรมการ
นายสมชัย กาญจนพิศาลกาญจนพิศาลกรรมการอิสระ
นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์เฟื่องฤทธิ์กรรมการอิสระ
น.ส.วราพร เภกะนันทน์เภกะนันทน์กรรมการอิสระ
นายกวีพงษ์ หิรัญกสิหิรัญกสิกรรมการอิสระ
นายสมชัย กาญจนพิศาลกาญจนพิศาลประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์เฟื่องฤทธิ์กรรมการตรวจสอบ
น.ส.วราพร เภกะนันทน์เภกะนันทน์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3