NNCL 2 ( -0.02 -0.91% )

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

บอร์ดบริหาร “ NNCL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
พลเอกอัครเดช ศศิประภาศศิประภาประธานกรรมการNEP - NEP - NEP - NEP - NEP - NEP - NNCL - NNCL - NNCL - NNCL - NNCL - NNCL -
พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดีหนุนภักดีประธานกรรมการบริหาร
พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนีวาณิชเสนีรองประธานกรรมการ
นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยาอรุณวงษ์กรรมการผู้จัดการ
พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดีหนุนภักดีกรรมการ
นางสุวลัย จันทวานิชจันทวานิชกรรมการ
น.ส.วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยาเทพหัสดินกรรมการ
นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์เจริญเศรษฐศิลป์กรรมการ
พล.อ.อ.นพพร จันทวานิชจันทวานิชกรรมการ
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสินทวีสินกรรมการ
นางลีนา เจริญศรีเจริญศรีกรรมการอิสระ
พลโทสีขรินทร์ สิงหพันธุ์สิงหพันธุ์กรรมการอิสระ
คุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน์อัตตะนันทน์กรรมการอิสระUVAN - UVAN - UVAN - UVAN - UVAN - UVAN - UVAN - UVAN - UVAN -
พลเอกสมหมาย วิชาวรณ์วิชาวรณ์กรรมการอิสระ
นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ฉายเหมือนวงศ์กรรมการอิสระPDJ - TMILL -
นางนวลพรรณ ล่ำซำล่ำซำกรรมการอิสระTRITN - TRITN - TRITN - TRITN - MTI - MTI - MTI - MTI - TT&T -
นางลีนา เจริญศรีเจริญศรีประธานกรรมการตรวจสอบ
พลโทสีขรินทร์ สิงหพันธุ์สิงหพันธุ์กรรมการตรวจสอบ
คุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน์อัตตะนันทน์กรรมการตรวจสอบUVAN - UVAN - UVAN - UVAN - UVAN - UVAN - UVAN - UVAN - UVAN -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3