PAP 2 ( -0.02 -0.82% )

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 กุมภาพันธ์ 2563

บอร์ดบริหาร “ PAP “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรีพจน์โพธิ์ศรีประธานกรรมการ
นายสมชัย เลขะพจน์พานิชเลขะพจน์พานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารPAP - PAP - PAP - PAP - PAP - PAP - PAP -
น.ส.วิริยา อัมพรนภากุลอัมพรนภากุลกรรมการผู้จัดการPAP - PAP - PAP - PAP - PAP - PAP - PAP -
น.ส.ธิติมา วัฒนศักดากุลวัฒนศักดากุลกรรมการ
นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติจิตรวุฒิโชติกรรมการ
นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์สัจจิพานนท์กรรมการ
น.ส.ปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ชัยขจรวัฒน์กรรมการอิสระ
นายเกรียงไกร รักษ์กุลชนรักษ์กุลชนกรรมการอิสระMATCH - MATCH - MATCH - MATCH - MATCH - MATCH - MATCH - MATCH -
นายสมชาย หาญหิรัญหาญหิรัญกรรมการอิสระ
นายชรินทร์ หาญสืบสายหาญสืบสายกรรมการอิสระ
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรีพจน์โพธิ์ศรีกรรมการอิสระ
นายวิชาญ อร่ามวารีกุลอร่ามวารีกุลประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย หาญหิรัญหาญหิรัญกรรมการตรวจสอบ
น.ส.ปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ชัยขจรวัฒน์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3