PERM 1 ( 0.01 1.52% )

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 กุมภาพันธ์ 2563

บอร์ดบริหาร “ PERM “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ยงวงศ์ไพบูลย์ประธานกรรมการPERM - PERM - PERM - PERM - PERM - PERM -
นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ยงวงศ์ไพบูลย์กรรมการผู้จัดการPERM - PERM - PERM - PERM - PERM - PERM -
นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ยงวงศ์ไพบูลย์กรรมการPERM - PERM - PERM - PERM - PERM - PERM -
นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์บัตรสมบูรณ์กรรมการPERM - PERM - PERM - PERM - PERM - PERM -
นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ยงวงศ์ไพบูลย์กรรมการPERM - PERM - PERM - PERM - PERM - PERM -
นายกริช สุธีรชัยสุธีรชัยกรรมการAMC - PERM - AMC - PERM - AMC - AMC - PERM - PERM - PERM - PERM - AIMIRT - AIMIRT - AIMIRT -
พลเอกมนตรี ศุภาพรศุภาพรกรรมการอิสระ
พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรีอินทรสุขศรีกรรมการอิสระ
นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์อรรฆย์วรวิทย์กรรมการอิสระ
พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยางรอดบางยางกรรมการอิสระ
นายวัชรินทร์ ดวงดาราดวงดารากรรมการอิสระ
พลเอกมนตรี ศุภาพรศุภาพรประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรีอินทรสุขศรีกรรมการตรวจสอบ
นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์อรรฆย์วรวิทย์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3