PF 0 ( -0.02 -4.88% )

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PF “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายธวัชชัย นาคะตะนาคะตะประธานกรรมการ
นายวีระยุค พันธุเพชรพันธุเพชรรองประธานกรรมการ
นายชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารPF - PF - PF - PF - PF -
น.ส.ศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาวงศ์วัฒนากรรมการ
นายไพรัตน์ เสนาจักร์เสนาจักร์กรรมการ
นายวิทยา เนติวิวัฒน์เนติวิวัฒน์กรรมการPF - PF - PF - PF - PF - PF - PF - PF -
นายออย บูน อันบูนกรรมการ
นายวีระยุค พันธุเพชรพันธุเพชรกรรมการอิสระ
นายสมศักดิ์ โตรักษาโตรักษากรรมการอิสระ
นายธรรมนูญ อานันโทไทยอานันโทไทยกรรมการอิสระ
นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยาสวัสดิกุลกรรมการอิสระ
นายกฤช ฟอลเล็ตฟอลเล็ตกรรมการอิสระ
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์สุวรรณสวัสดิ์กรรมการอิสระ
นายกฤช ฟอลเล็ตฟอลเล็ตประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมศักดิ์ โตรักษาโตรักษากรรมการตรวจสอบ
นายธรรมนูญ อานันโทไทยอานันโทไทยกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3