PHOL 4 ( -0.02 -0.51% )

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PHOL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายพรชัย ชุนหจินดาชุนหจินดาประธานกรรมการบริษัทPHOL - PHOL - PHOL - PHOL - PHOL - PHOL - PHOL - PHOL - PHOL -
นายชวลิต หวังธำรงหวังธำรงประธานกรรมการบริหาร
นายชวลิต หวังธำรงหวังธำรงกรรมการ
นายธีรเดช จารุตั้งตรงจารุตั้งตรงกรรมการPHOL - PHOL - PHOL - PHOL - PHOL - PHOL - PHOL - PHOL - PHOL -
นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์สุวรรณวุฒิวัฒน์กรรมการ
นายธันยา หวังธำรงหวังธำรงกรรมการ
นายเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์จำเริญวงศ์กรรมการอิสระ
นายเอกจิตต์ จึงเจริญจึงเจริญกรรมการอิสระ
นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุลธีระบุตรวงศ์กุลกรรมการอิสระ
นายประมุข วงศ์ธนะเกียรติวงศ์ธนะเกียรติกรรมการอิสระNVD - PPS - TVT - PPS - TVT - ASN - TVT - ASN -
นายเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์จำเริญวงศ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเอกจิตต์ จึงเจริญจึงเจริญกรรมการตรวจสอบ
นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุลธีระบุตรวงศ์กุลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3