RWI 1 ( -0.02 -1.61% )

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 มกราคม 2564

บอร์ดบริหาร “ RWI “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงประธานกรรมการบริษัทCEN - RWI - CEN - RWI - CEN - CEN - CEN - CEN - CEN -
นายเชนินทร์ เชนเชนกรรมการผู้จัดการ
นายเชนินทร์ เชนเชนกรรมการ
นายมณฑล เชตุวัลลภกุลเชตุวัลลภกุลกรรมการ
นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐเชาว์วิศิษฐกรรมการ
นายเจษฎา ศรศึกศรศึกกรรมการ
รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์อุดมวรรัตน์กรรมการ
นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมลศิริวัฒน์วิมลกรรมการอิสระ
นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุลโสพรรณพนิชกุลกรรมการอิสระ
นายพินิต นาคสุขุมนาคสุขุมกรรมการอิสระ
นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมลศิริวัฒน์วิมลประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุลโสพรรณพนิชกุลกรรมการตรวจสอบ
นายพินิต นาคสุขุมนาคสุขุมกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3